Giỏ hàng

THÔNG BÁO CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG

Công ty CPXD Cầu 75 thông báo chốt danh sách cổ đông để tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.

 

183/TB-HĐQT

Danh mục tin tức

Từ khóa