Giỏ hàng

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

Công ty CPXD Cầu 75 đang có nhu cầu tuyển dụng: 05 thợ vận hành XMTB và 50 công nhân phổ thông; chi tiết trong văn bản kèm theo:

 

Danh mục tin tức

Từ khóa