Giỏ hàng

THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 KÈM CÁC TÀI LIỆU SỬA ĐỔI BỔ SUNG

Kính gửi: Quý cổ đông

Hội đồng quản trị Công ty CPXD Cầu 75 kính gửi Quý cổ đông thư mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 (lần 2) kèm theo Tài liệu sửa đổi bổ sung so với tài liệu ban hành theo Thư mời họp lần 1 ngày 6/4/2023.

Các tài liệu khác không được chỉnh sửa bổ sung đính kèm tại Thư mời họp ngày 19/5/2023 thì giữ nguyên nội dung và hiệu lực, là tài liệu cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

Trân trọng thông báo!

Chi tiết thư mời họp và các tài liệu bổ sung kính mời Quý cổ đông xem chi tiết tại đây.

Danh mục tin tức

Từ khóa