Giỏ hàng

THƯ MỜI HỌP VÀ CÁC TÀI LIỆU SỬ DỤNG TẠI ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Các tài liệu sử dụng tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 gồm:

  Chi tiết các tài liệu tại link: TÀI LIỆU HỌP 

Các tài liệu bổ sung vào chương trình họp: TÀI LIỆU BỔ SUNG

Tờ trình (sửa đổi) về việc ủy quyền cho HĐQT đầu tư và thanh lý tài sản (thay thế tờ trình số 196 ngày 04/4/2024)

1. Thư mời họp;

2. Giấy xác nhận tham dự ĐH;

3. Giấy ủy quyền tham dự ĐH;

4. Chương trình họp;

5. Quy chế làm việc của ĐH;

6. Báo cáo của HĐQT;

7. Báo cáo của BGĐ;

8.  Báo cáo của BKS;

9.  Báo cáo tài chính sau kiểm toán năm 2023:

10. Các tờ trình:

- Phân phối lợi nhuận;

- Đầu tư, thanh lý tài sản;

- Quyết toán thù lao thành viên HĐQT, BKS;

- Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC;

- Ủy quyền cho nhóm cổ đông lớn.

11. Phiếu biểu quyết;

12. Nghị quyết ĐH (dự thảo).

Danh mục tin tức

Từ khóa