Giỏ hàng

THƯ MỜI HỌP, CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2023 VÀ CÁC TÀI LIỆU KÈM THEO

1. THƯ MỜI HỌP

2. CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI:

3. CÁC TÀI LIỆU DÙNG CHO ĐẠI HỘI:

+ GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ ĐH

+ GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐH

+ QUY CHẾ LÀM VIỆC

+ BÁO CÁO CỦA HĐQT

+ BÁO CÁO CỦA BGĐ

+ BÁO CÁO CỦA BKS

+ BÁO CÁO TÀI CHÍNH

+ TỜ TRÌNH PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN

+ TỜ TRÌNH V/V ỦY QUYỀN HĐQT QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ VÀ THANH LÝ TÀI SẢN

+ TỜ TRÌNH QUYẾT TOÁN THÙ LAO HĐQT, BKS NĂM 2022 VÀ PHƯƠNG ÁN TRẢ THÙ LAO HĐQT, BKS NĂM 2023

+ TỜ TRÌNH LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN BCTC NĂM 2023

+ TỜ TRÌNH V/V ỦY QUYỀN CHO NHÓM CỔ ĐÔNG LỚN

+ TỜ TRÌNH V/V BỔ SUNG NGÀNH NGHỀ KINH DOANH CỦA CÔNG TY

+ DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

XEM CÁC TÀI LIỆU TRÊN TẠI ĐÂY ...

 

Danh mục tin tức

Từ khóa