Giỏ hàng

THƯ MỜI VÀ TÀI LIỆU HỌP ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG 2023

Các tài liệu sử dụng tại ĐHĐCĐ BT2023 gồm:

(Chi tiết các tài liệu tại link: TÀI LIỆU HỌP ĐH )

1. Thư mời họp

2. Giấy xác nhận tham dự ĐH;

3. Giấy ủy quyền tham dự ĐH;

4. Chương trình họp;

5. Quy chế làm việc của ĐH;

6. Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS;

7. Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT;

8. Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS;

9. Tờ trình thông qua quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT, BKS:

- Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT;

- Quy chế tổ chức và hoạt động của BKS;

10. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ;

11. Nghị quyết ĐH (dự thảo);

12. Đơn đề cử thành viên HĐQT, BKS;

 

Danh mục tin tức

Từ khóa